لوگوی ابزار تراش

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
ابزار آلات تراشکاری
ابزار آلات اندازه گیری
ابزار آلات ایمنی
ملزومات جوشکاری
ابزارآلات صنعتی
تماس
تلفن: 02166724835 | TELEGRAM   |   INSTAGRAM

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند. برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی بر روی ماشین تراش استفاده می‌شود. وسایل بستن قطعهٔ کار بر روی ماشین تراش عبارت‌اند از: سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام، فشنگی، مرغک، دُرن، نوک‌گیر و لینت. سه قطعهٔ دندانه‌دار روی سه‌نظام «فَک» نام دارند و به مجموعهٔ فک‌ها پارچه می‌گویند. فک‌ها با گیر کردن به قطعه، باعث نگهداری قطعه بر روی گلویی ماشین تراش می‌شوند. این فک‌ها در نگه داشتن مقاطع مدور یا شش‌ضلعی بهتر از همه عمل می‌کنند.

سه نظام دستگاه تراش سانو
سه نظام دستگاه تراش سانو
سه نظام 80 سانو-سه نظام دستگاه تراش 80 سانو
سه نظام 80 سانو-سه نظام دستگاه تراش 80 سانو
سه نظام 100 سانو-سه نظام دستگاه تراش 100 سانو
سه نظام 100 سانو-سه نظام دستگاه تراش 100 سانو
سه نظام 130 سانو-سه نظام دستگاه تراش 130 سانو
سه نظام 130 سانو-سه نظام دستگاه تراش 130 سانو
سه نظام 160 سانو-سه نظام دستگاه تراش 160 سانو
سه نظام 160 سانو-سه نظام دستگاه تراش 160 سانو
سه نظام 200 سانو-سه نظام دستگاه تراش 200 سانو
سه نظام 200 سانو-سه نظام دستگاه تراش 200 سانو
سه نظام 63 سانو-سه نظام دستگاه تراش 63 سانو
سه نظام 63 سانو-سه نظام دستگاه تراش 63 سانو
سه نظام 250 سانو-سه نظام دستگاه تراش 250 سانو
سه نظام 250 سانو-سه نظام دستگاه تراش 250 سانو

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند. برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی بر روی ماشین تراش استفاده می‌شود. وسایل بستن قطعهٔ کار بر روی ماشین تراش عبارت‌اند از: سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام، فشنگی، مرغک، دُرن، نوک‌گیر و لینت. سه قطعهٔ دندانه‌دار روی سه‌نظام «فَک» نام دارند و به مجموعهٔ فک‌ها پارچه می‌گویند. فک‌ها با گیر کردن به قطعه، باعث نگهداری قطعه بر روی گلویی ماشین تراش می‌شوند. این فک‌ها در نگه داشتن مقاطع مدور یا شش‌ضلعی بهتر از همه عمل می‌کنند.

سه نظام 80 رهم-سه نظام دستگاه تراش 80 رهم
سه نظام 80 رهم-سه نظام دستگاه تراش 80 رهم
سه نظام 100 رهم-سه نظام دستگاه تراش 100 رهم
سه نظام 100 رهم-سه نظام دستگاه تراش 100 رهم
سه نظام دستگاه تراش رهم
سه نظام دستگاه تراش رهم
سه نظام 125 رهم-سه نظام دستگاه تراش 125 رهم
سه نظام 125 رهم-سه نظام دستگاه تراش 125 رهم
سه نظام 160 رهم-سه نظام دستگاه تراش 160 رهم
سه نظام 160 رهم-سه نظام دستگاه تراش 160 رهم
سه نظام 200 رهم-سه نظام دستگاه تراش 200 رهم
سه نظام 200 رهم-سه نظام دستگاه تراش 200 رهم
سه نظام 250 رهم-سه نظام دستگاه تراش 250 رهم
سه نظام 250 رهم-سه نظام دستگاه تراش 250 رهم
سه نظام 315 رهم-سه نظام دستگاه تراش 315 رهم
سه نظام 315 رهم-سه نظام دستگاه تراش 315 رهم

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند. برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی بر روی ماشین تراش استفاده می‌شود. وسایل بستن قطعهٔ کار بر روی ماشین تراش عبارت‌اند از: سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام، فشنگی، مرغک، دُرن، نوک‌گیر و لینت. سه قطعهٔ دندانه‌دار روی سه‌نظام «فَک» نام دارند و به مجموعهٔ فک‌ها پارچه می‌گویند. فک‌ها با گیر کردن به قطعه، باعث نگهداری قطعه بر روی گلویی ماشین تراش می‌شوند. این فک‌ها در نگه داشتن مقاطع مدور یا شش‌ضلعی بهتر از همه عمل می‌کنند.

سه نظام دستگاه تراش بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش لهستان
سه نظام دستگاه تراش بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش لهستان
سه نظام 80 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 80 لهستانBISON
سه نظام 80 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 80 لهستانBISON
سه نظام 100 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 100 لهستانBISON
سه نظام 100 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 100 لهستانBISON
سه نظام 125 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 125 لهستانBISON
سه نظام 125 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 125 لهستانBISON
سه نظام 160 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 160 لهستانBISON
سه نظام 160 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 160 لهستانBISON
سه نظام 200 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 200 لهستانBISON
سه نظام 200 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 200 لهستانBISON
سه نظام 250 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 250 لهستانBISON
سه نظام 250 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 250 لهستانBISON
سه نظام 315 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 315 لهستانBISON
سه نظام 315 بایسونBISON-سه نظام دستگاه تراش 315 لهستانBISON

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند. برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی بر روی ماشین تراش استفاده می‌شود. وسایل بستن قطعهٔ کار بر روی ماشین تراش عبارت‌اند از: سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام، فشنگی، مرغک، دُرن، نوک‌گیر و لینت. سه قطعهٔ دندانه‌دار روی سه‌نظام «فَک» نام دارند و به مجموعهٔ فک‌ها پارچه می‌گویند. فک‌ها با گیر کردن به قطعه، باعث نگهداری قطعه بر روی گلویی ماشین تراش می‌شوند. این فک‌ها در نگه داشتن مقاطع مدور یا شش‌ضلعی بهتر از همه عمل می‌کنند.

سه نظام تو گود تیلور-سه نظام دستگاه تراش تیلورTAYLOR
سه نظام تو گود تیلور-سه نظام دستگاه تراش تیلورTAYLOR

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند. برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی بر روی ماشین تراش استفاده می‌شود. وسایل بستن قطعهٔ کار بر روی ماشین تراش عبارت‌اند از: سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام، فشنگی، مرغک، دُرن، نوک‌گیر و لینت. سه قطعهٔ دندانه‌دار روی سه‌نظام «فَک» نام دارند و به مجموعهٔ فک‌ها پارچه می‌گویند. فک‌ها با گیر کردن به قطعه، باعث نگهداری قطعه بر روی گلویی ماشین تراش می‌شوند. این فک‌ها در نگه داشتن مقاطع مدور یا شش‌ضلعی بهتر از همه عمل می‌کنند.

سه نظام دستگاه تراش توز چک-سه نظام توزTOS
سه نظام دستگاه تراش توز چک-سه نظام توزTOS
سه نظام 80 توز-سه نظام دستگاه تراش 80 توز
سه نظام 80 توز-سه نظام دستگاه تراش 80 توز
سه نظام 100 توزTOS-سه نظام دستگاه تراش 100 توز
سه نظام 100 توزTOS-سه نظام دستگاه تراش 100 توز
سه نظام 125 توز-سه نظام دستگاه تراش 125 توزTOS
سه نظام 125 توز-سه نظام دستگاه تراش 125 توزTOS
سه نظام 160 توز-سه نظام دستگاه تراش 160 توزTOS
سه نظام 160 توز-سه نظام دستگاه تراش 160 توزTOS
سه نظام 200 توز-سه نظام دستگاه تراش 200 توزTOS
سه نظام 200 توز-سه نظام دستگاه تراش 200 توزTOS
سه نظام 250 توز-سه نظام دستگاه تراش 250 توزTOS
سه نظام 250 توز-سه نظام دستگاه تراش 250 توزTOS
سه نظام 315 توز-سه نظام دستگاه تراش 315 توزTOS
سه نظام 315 توز-سه نظام دستگاه تراش 315 توزTOS

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند. برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی بر روی ماشین تراش استفاده می‌شود. وسایل بستن قطعهٔ کار بر روی ماشین تراش عبارت‌اند از: سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام، فشنگی، مرغک، دُرن، نوک‌گیر و لینت. سه قطعهٔ دندانه‌دار روی سه‌نظام «فَک» نام دارند و به مجموعهٔ فک‌ها پارچه می‌گویند. فک‌ها با گیر کردن به قطعه، باعث نگهداری قطعه بر روی گلویی ماشین تراش می‌شوند. این فک‌ها در نگه داشتن مقاطع مدور یا شش‌ضلعی بهتر از همه عمل می‌کنند.

سه نظام هیدرولیک توما-سه نظام دستگاه تراش هیدرولیک توما
سه نظام هیدرولیک توما-سه نظام دستگاه تراش هیدرولیک توما

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند. برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی بر روی ماشین تراش استفاده می‌شود. وسایل بستن قطعهٔ کار بر روی ماشین تراش عبارت‌اند از: سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام، فشنگی، مرغک، دُرن، نوک‌گیر و لینت. سه قطعهٔ دندانه‌دار روی سه‌نظام «فَک» نام دارند و به مجموعهٔ فک‌ها پارچه می‌گویند. فک‌ها با گیر کردن به قطعه، باعث نگهداری قطعه بر روی گلویی ماشین تراش می‌شوند. این فک‌ها در نگه داشتن مقاطع مدور یا شش‌ضلعی بهتر از همه عمل می‌کنند.

سه نظام 80 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 80 کره نشان
سه نظام 80 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 80 کره نشان
سه نظام 100 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 100 کره نشان
سه نظام 100 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 100 کره نشان
سه نظام 125 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 125 کره نشان
سه نظام 125 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 125 کره نشان
سه نظام 200 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 200 کره نشان
سه نظام 200 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 200 کره نشان
سه نظام 250 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 250 کره نشان
سه نظام 250 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 250 کره نشان
سه نظام 315 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 315 کره نشان
سه نظام 315 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 315 کره نشان
سه نظام 400 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 400 کره نشان
سه نظام 400 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 400 کره نشان
سه نظام 500 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 500 کره نشان
سه نظام 500 کره نشان-سه نظام دستگاه تراش 500 کره نشان

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند. برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی بر روی ماشین تراش استفاده می‌شود. وسایل بستن قطعهٔ کار بر روی ماشین تراش عبارت‌اند از: سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام، فشنگی، مرغک، دُرن، نوک‌گیر و لینت. سه قطعهٔ دندانه‌دار روی سه‌نظام «فَک» نام دارند و به مجموعهٔ فک‌ها پارچه می‌گویند. فک‌ها با گیر کردن به قطعه، باعث نگهداری قطعه بر روی گلویی ماشین تراش می‌شوند. این فک‌ها در نگه داشتن مقاطع مدور یا شش‌ضلعی بهتر از همه عمل می‌کنند.

سه نظام 80 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 80 لنگر نشان
سه نظام 80 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 80 لنگر نشان
سه نظام 100 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 100 لنگر نشان
سه نظام 100 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 100 لنگر نشان
سه نظام 125 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 125 لنگر نشان
سه نظام 125 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 125 لنگر نشان
سه نظام 160 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 160 لنگر نشان
سه نظام 160 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 160 لنگر نشان
سه نظام 200 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 200 لنگر نشان
سه نظام 200 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 200 لنگر نشان
سه نظام 250 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 250 لنگر نشان
سه نظام 250 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 250 لنگر نشان
سه نظام 315 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 315 لنگر نشان
سه نظام 315 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 315 لنگر نشان
سه نظام 400 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 400 لنگر نشان
سه نظام 400 لنگر نشان-سه نظام دستگاه تراش 400 لنگر نشان

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند. برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی بر روی ماشین تراش استفاده می‌شود. وسایل بستن قطعهٔ کار بر روی ماشین تراش عبارت‌اند از: سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام، فشنگی، مرغک، دُرن، نوک‌گیر و لینت. سه قطعهٔ دندانه‌دار روی سه‌نظام «فَک» نام دارند و به مجموعهٔ فک‌ها پارچه می‌گویند. فک‌ها با گیر کردن به قطعه، باعث نگهداری قطعه بر روی گلویی ماشین تراش می‌شوند. این فک‌ها در نگه داشتن مقاطع مدور یا شش‌ضلعی بهتر از همه عمل می‌کنند.

سه نظام هیدرولیک
سه نظام هیدرولیک

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند. برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی بر روی ماشین تراش استفاده می‌شود. وسایل بستن قطعهٔ کار بر روی ماشین تراش عبارت‌اند از: سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام، فشنگی، مرغک، دُرن، نوک‌گیر و لینت. سه قطعهٔ دندانه‌دار روی سه‌نظام «فَک» نام دارند و به مجموعهٔ فک‌ها پارچه می‌گویند. فک‌ها با گیر کردن به قطعه، باعث نگهداری قطعه بر روی گلویی ماشین تراش می‌شوند. این فک‌ها در نگه داشتن مقاطع مدور یا شش‌ضلعی بهتر از همه عمل می‌کنند.

سه نظام 80 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 80 ورتکسVERTEX
سه نظام 80 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 80 ورتکسVERTEX
سه نظام دستگاه تراش ورتکسVERTEX
سه نظام دستگاه تراش ورتکسVERTEX
سه نظام 100 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 100 ورتکسVERTEX
سه نظام 100 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 100 ورتکسVERTEX
سه نظام 130 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 130 ورتکسVERTEX
سه نظام 130 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 130 ورتکسVERTEX
سه نظام 160 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 160 ورتکسVERTEX
سه نظام 160 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 160 ورتکسVERTEX
سه نظام 200 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 200 ورتکسVERTEX
سه نظام 200 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 200 ورتکسVERTEX
سه نظام 250 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 250 ورتکسVERTEX
سه نظام 250 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 250 ورتکسVERTEX
سه نظام 400 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 400 ورتکسVERTEX
سه نظام 400 ورتکس-سه نظام دستگاه تراش 400 ورتکسVERTEX