لوگوی ابزار تراش

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
ابزار آلات تراشکاری
ابزار آلات اندازه گیری
ابزار آلات ایمنی
ملزومات جوشکاری
ابزارآلات صنعتی
تماس
تلفن: 02166724835 | TELEGRAM   |   INSTAGRAM
  • دسته محصول : گیج رزوه برو نرو آسیمتوASIMETO گیج برو نرو رینگی و توپی

فروش گیج توپی برو نرو,پخش گیج توپی برو نرو,فروش انواع گیج های برو نرو رینگی و توپی
#گیج توپی آکاد
#گیج برو نرو توپی آکاد
گیج برو نرو رینگی و توپی آکاد
#گیج رینگی آکاد
#گیج توپی آکاد
ابزار تراش صنعت سایش پخش انواع گیج های برو نرو رینگی و توپی آکاد جهت تست صحت پیچ و مهره.
یکی از روشهای کنترل روزه های پیچ و مهره نیز استفاده از گیج های برو-نرو رزوه می باشد. برای کنترل یک مهره از یک گیج برو و یک گیج نرو که بشکل یک استوانه رزوه دار می باشد و برای کنترل یک پیچ از یک گیج برو و یک گیج نرو که به شکل یک رینگ رزوه دار می باشد استفاده می گردد. در این حالت چنانچه گیج برو درون قطعه پیچیده شود و گیج نرو درون قطعه پیچیده نشود قطعه کار مورد تایید میباشد.
گیج رینگی آکاد,گیج رینگی برو نرو آکاد,گیج برو نرو رینگی آکاد,گیج بدون رزوه آکاد,گیج رینگی بدون رزوه آکاد,گیج رینگی صاف آکاد,گیج صاف رینگی آکاد,گیج توپی آکاد,گیج برو نرو توپی آکاد,گیج توپی برو نرو آکاد,گیج توپی صاف آکاد,گیج صاف توپی آکاد,#گیج آکاد
#گیج برو نرو آکاد
#گیج برو نرو رینگی آکاد
#گیج رینگی برو نرو آکاد
#گیج رینگی آکاد
#گیج توپی آکاد
#گیج لوله آکاد
#گیج بدون رزوه آکاد

گیج رزوه برو نرو آسیمتوASIMETO
گیج برو نرو رینگی آکادACCUD-گیج رینگی برو نرو آکادACCUD
گیج برو نرو رینگی آکادACCUD-گیج رینگی برو نرو آکادACCUD
گیج رینگی آکادACCUD-گیج برو نرو رینگی آکادACCUD
گیج رینگی آکادACCUD-گیج برو نرو رینگی آکادACCUD
گیج رینگی بدون رزوه آکادACCUD-گیج صاف رینگی آکادACCUD
گیج رینگی بدون رزوه آکادACCUD-گیج صاف رینگی آکادACCUD
گیج توپی بدون رزوه آکادACCUD-گیج صاف توپی آکادACCUD
گیج توپی بدون رزوه آکادACCUD-گیج صاف توپی آکادACCUD