لوگوی ابزار تراش

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
ابزار آلات تراشکاری
ابزار آلات اندازه گیری
ابزار آلات ایمنی
ملزومات جوشکاری
ابزارآلات صنعتی
تماس
تلفن: 02166724835 | TELEGRAM   |   INSTAGRAM
  • دسته محصول : قلاویز دستی قلاویز و حدیده

قلاویز دستی
پخش قلاویز دستی
فروش قلاویز دستی
خرید قلاویز دستی
#قلاویز دستی
قلاویز دستی سه عددی
قلاویز دستی دو عددی دنده ریز
ابزار تراش بورس انواع قلاویز دستی,بورس قلاویز دستی,پخش قلاویز دستی
قلاویزهای دستی در ابتدا برای قلاویز کاری دستی ساخته شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند. قلاویزهای دستی استاندارد که از اندازه مارپیچ ماشینی (نمره صفر) آغاز می شوند در مجموعه های سه تایی ساخته می شوند. این سه قلاویز در هر مجموعه برای دندانه های شکل مارپیچ یکنواخت به شرح زیر هستند:

الف- قلاویز پیشرو:
این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری به کار می روند. در این قلاویز دست کم 6 دندانه اول پخ زده شده است و سپس دندانه ها قطر کامل دارند.

ب- قلاویز میانرو:
این نوع قلاویز پس از مرحله قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانه ها در قطعه به کار می رود. در این قلاویز بین 3 تا 5 دندانه ای اول پخ زده شده است.

ج- قلاویز پسرو:
 این نوع قلاویز برای ایجاد دندانه ها تا انتهای سوراخهای بن بست به کار می رود. تنها 5/1 دندانه اول این قلاویز پخ زده شده است.

تنها برای قلاویزکاری سوراخهای بن بست(سوراخهایی که راه به در نباشند) از هر سه تای این قلاویزها استفاده می شود و برای سوراخهای راه به در دو قلاویز پیشرو و میانرو کافی هستند.

علاوه بر قلاویزهای مورد استفاده برای دندانه های مارپیچ یکنواخت، قلاویزهایی نیز برای سایر گونه های دندانه شامل دندانه های متریک، ویت ورث، ذوزنقه ای و مریعی وجود دادر.

قلاویز دستی-قلاویز سری-قلاوبز دستی سه تایی-قلاویز دستی دو تایی-قلاویز دستی سه گل-قلاویز دستی گورینگ-قلاویز دستی CVC-قلاویز دستیZER-قلاویز دستیVOLKEL-قلاویز دستی وای جی,قلاویز دستیYG,قلاویز دستی ولکل,قلاویز دستی فنر,قلاویز دستی فرا,قلاویز دستیFRA,قلاویز دستی فته,قلاویز دستیOSG,قلاویز دستی تیتکس,قلاویز دستیTITEX,قلاویز دستی جمس,قلاویز دستیJMC,قلاویز دستی باس,قلاویز دستی تابا,قلاویز دستی اورالسان,قلاویز دستی فیدا,

قلاویز دستیOSG,قلاویز دستیOSG,قلاویزOSG,قلاویز دو تاییOSG,قلاویز سه تاییOSG,قلاویز اینچیOSG,قلاویز دستی اینچOSG,قلاویز دستی دنده استانداردOSG,قلاویز دستی دنده ریزOSG,قلاویز دستی دنده درشتOSG,قلاویز دستی استیلOSG,قلاویز دستی فولادOSG,قلاویز دستی چدن و آلومینیومOSG,قلاویز دستی دنده کبریتیOSG,قلاویز دستی سر تختOSG,فلاویز دستی لوله OSG,قلاویز دستی کبالت دارOSGابزار تراش,
قلاویز دستیOSGژاپن,قلاویز دستیOSGژاپن,قلاویزOSGژاپن,قلاویز دو تاییOSGژاپن,قلاویز سه تاییOSGژاپن,قلاویز اینچیOSGژاپن,قلاویز دستی اینچOSGژاپن,قلاویز دستی دنده استانداردOSGژاپن,قلاویز دستی دنده ریزOSGژاپن,قلاویز دستی دنده درشتOSGژاپن,قلاویز دستی استیلOSGژاپن,قلاویز دستی فولادOSGژاپن,قلاویز دستی چدن و آلومینیومOSGژاپن,قلاویز دستی دنده کبریتیOSGژاپن,قلاویز دستی سر تختOSGژاپن,فلاویز دستی لولهOSGژاپن,قلاویز دستی کبالت دارOSGژاپن
قلاویز دستیJMC,قلاویزJMC,قلاویز دو تاییJMC,قلاویز سه تاییJMC,قلاویز اینچیJMC,قلاویز دستی اینچJMC,قلاویز دستی دنده استانداردJMC,قلاویز دستی دنده ریزJMC,قلاویز دستی دنده درشتJMC,قلاویز دستی استیلJMC,قلاویز دستی فولادJMC,قلاویز دستی چدن و آلومینیومJMC,قلاویز دستی دنده کبریتیJMC,قلاویز دستی سر تختJMC,فلاویز دستی لوله JMC,قلاویز دستی کبالت دارJMCصنعت سایش,قلاویز دستی جمسJMC,قلاویز دستی جمسJMC,قلاویز جمسJMC,قلاویز دو تایی جمسJMC,قلاویز سه تایی جمسJMC,قلاویز اینچی جمسJMC,قلاویز دستی اینچ جمسJMC,قلاویز دستی دنده استاندارد جمسJMC,قلاویز دستی دنده ریز جمسJMC,قلاویز دستی دنده درشت جمسJMC,قلاویز دستی استیل جمسJMC,قلاویز دستی فولاد جمسJMC,قلاویز دستی چدن و آلومینیوم جمسJMC,قلاویز دستی دنده کبریتی جمسJMC,قلاویز دستی سر تخت جمسJMC,فلاویز دستی لوله جمسJMC ,قلاویز دستی کبالت دار جمسJMC
قلاویز دستی ولکل,قلاویز ولکل,قلاویز دو تایی ولکل,قلاویز سه تایی ولکل,قلاویز اینچی ولکل,قلاویز دستی اینچ ولکل,قلاویز دستی دنده استاندارد ولکل,قلاویز دستی دنده ریز ولکل,قلاویز دستی دنده درشت ولکل,قلاویز دستی استیل ولکل,قلاویز دستی فولاد ولکل,قلاویز دستی چدن و آلومینیوم ولکل,قلاویز دستی دنده کبریتی ولکل,قلاویز دستی سر تخت ولکل,فلاویز دستی لوله ولکل,قلاویز دستی کبالت دار ولکل صنعت سایش,قلاویز دستیvolkel,قلاویزvolkel,قلاویز دو تاییvolkel,قلاویز سه تاییvolkel,قلاویز اینچیvolkel,قلاویز دستی اینچvolkel,قلاویز دستی دنده استانداردvolkel,قلاویز دستی دنده ریزvolkel,قلاویز دستی دنده درشتvolkel,قلاویز دستی استیلvolkel,قلاویز دستی فولادvolkel,قلاویز دستی چدن و آلومینیومvolkel,قلاویز دستی دنده کبریتیvolkel,قلاویز دستی سر تختvolkel,فلاویز دستی لولهvolkel,قلاویز دستی کبالت دارvolkel
قلاویز دستی فنر,قلاویز فنر,قلاویز دو تایی فنر,قلاویز سه تایی فنر,قلاویز اینچی فنر,قلاویز دستی اینچ فنر,قلاویز دستی دنده استاندارد فنر,قلاویز دستی دنده ریز فنر,قلاویز دستی دنده درشت فنر,قلاویز دستی استیل فنر,قلاویز دستی فولاد فنر,قلاویز دستی چدن و آلومینیوم فنر,قلاویز دستی دنده کبریتی فنر,قلاویز دستی سر تخت فنر,فلاویز دستی لوله فنر,قلاویز دستی کبالت دار فنر صنعت سایش,قلاویز دستیFANAR,قلاویزFANAR,قلاویز دو تاییFANAR,قلاویز سه تاییFANAR,قلاویز اینچیFANAR,قلاویز دستی اینچیFANAR,قلاویز دستی دنده استانداردFANAR,قلاویز دستی دنده ریزFANAR,قلاویز دستی دنده درشتFANAR,قلاویز دستی استیلFANAR,قلاویز دستی فولادFANAR,قلاویز دستی چدن و آلومینیومFANAR,قلاویز دستی دنده کبریتیFANAR,قلاویز دستی سر تختFANAR,فلاویز دستی لولهFANAR,قلاویز دستی کبالت دارFANAR
قلاویز دستی روکو,قلاویز روکو,قلاویز دو تایی روکو,قلاویز سه تایی روکو,قلاویز اینچی روکو,قلاویز دستی اینچ روکو,قلاویز دستی دنده استاندارد روکو,قلاویز دستی دنده ریز روکو,قلاویز دستی دنده درشت روکو,قلاویز دستی استیل روکو,قلاویز دستی فولاد روکو,قلاویز دستی چدن و آلومینیوم روکو,قلاویز دستی دنده کبریتی روکو,قلاویز دستی سر تخت روکو,فلاویز دستی لوله روکو,قلاویز دستی کبالت دار روکوصنعت سایش,قلاویز دستیRUKO,RUKO,قلاویزRUKO,قلاویز دو تاییRUKO,قلاویز سه تاییRUKO,قلاویز اینچیRUKO,قلاویز دستی اینچRUKO,قلاویز دستی دنده استانداردRUKO,قلاویز دستی دنده ریزRUKO,قلاویز دستی دنده درشتRUKO,قلاویز دستی استیلRUKO,قلاویز دستی فولادRUKO,قلاویز دستی چدن و آلومینیومRUKO,قلاویز دستی دنده کبریتیRUKO,قلاویز دستی سر تختRUKO,فلاویز دستی لولهRUKO ,قلاویز دستی کبالت دارRUKO
قلاویز دستی فرا,قلاویز دستی فرا یوگوسلاو,قلاویز فرا یوگوسلاو,قلاویز دو تایی فرا یوگوسلاو,قلاویز سه تایی فرا یوگوسلاو,قلاویز اینچی فرا یوگوسلاو,قلاویز دستی اینچ فرا یوگوسلاو,قلاویز دستی دنده استاندارد فرا یوگوسلاو,قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگوسلاو,قلاویز دستی دنده درشت فرا یوگوسلاو,قلاویز دستی استیل فرا یوگوسلاو,قلاویز دستی فولاد فرا یوگوسلاو,قلاویز دستی چدن و آلومینیوم فرا یوگوسلاو,قلاویز دستی دنده کبریتی فرا یوگوسلاو,قلاویز دستی سر تخت فرا یوگوسلاو,فلاویز دستی لوله فرا یوگوسلاو,قلاویز دستی کبالت دار فرا یوگوسلاوصنعت سایش,قلاویز دستی فراFRA,قلاویز دستی فراFRA,قلاویز فراFRA,قلاویز دو تایی فراFRA,قلاویز سه تایی فراFRA,قلاویز اینچی فراFRA,قلاویز دستی اینچ فراFRA,قلاویز دستی دنده استاندارد فراFRA,قلاویز دستی دنده ریز فراFRA,قلاویز دستی دنده درشت فراFRA,قلاویز دستی استیل فراFRA,قلاویز دستی فولاد فراFRA,قلاویز دستی چدن و آلومینیوم فراFRA,قلاویز دستی دنده کبریتی فراFRA,قلاویز دستی سر تخت فراFRA,فلاویز دستی لوله فراFRA,قلاویز دستی کبالت دار فراFRA
قلاویز دستیYG,قلاویز دستی وای جیYG,قلاویزYG,قلاویز دو تاییYG,قلاویز سه تاییYG,قلاویز اینچیYG,قلاویز دستی اینچYG,قلاویز دستی دنده استانداردYG,قلاویز دستی دنده ریزYG,قلاویز دستی دنده درشتYG,قلاویز دستی استیلYG,قلاویز دستی فولادYG,قلاویز دستی چدن و آلومینیومYG,قلاویز دستی دنده کبریتیYG,قلاویز دستی سر تختYG,فلاویز دستی لوله YG ,قلاویز دستی کبالت دارYGصنعت سایش,قلاویز دستی وای جی,قلاویز دستی وای جی کره,قلاویز وای جی,قلاویز دو تایی وای جی,قلاویز سه تایی وای جی,قلاویز اینچی وای جی,قلاویز دستی اینچ وای جی,قلاویز دستی دنده استاندارد وای جی,قلاویز دستی دنده ریز وای جی,قلاویز دستی دنده درشت وای جی,قلاویز دستی استیل وای جی,قلاویز دستی فولاد وای جی,قلاویز دستی چدن و آلومینیوم وای جی,قلاویز دستی دنده کبریتی وای جی,قلاویز دستی سر تخت وای جی,فلاویز دستی لوله وای جی ,قلاویز دستی کبالت دار وای جی
قلاویز دستی سه گل,قلاویز سه گل,قلاویز دو تایی سه گل,قلاویز سه تایی سه گل,قلاویز اینچی سه گل,قلاویز دستی اینچ سه گل,قلاویز دستی دنده استاندارد سه گل,قلاویز دستی دنده ریز سه گل,قلاویز دستی دنده درشت سه گل,قلاویز دستی استیل سه گل,قلاویز دستی فولاد سه گل,قلاویز دستی چدن و آلومینیوم سه گل,قلاویز دستی دنده کبریتی سه گل,قلاویز دستی سر تخت سه گل,فلاویز دستی لوله سه گل,قلاویز دستی کبالت دار سه گل
قلاویز دستی گورینگ,قلاویز گورینگ,قلاویز دو تایی گورینگ,قلاویز سه تایی گورینگ,قلاویز اینچی گورینگ,قلاویز دستی اینچ گورینگ,قلاویز دستی دنده استاندارد گورینگ,قلاویز دستی دنده ریز گورینگ,قلاویز دستی دنده درشت گورینگ,قلاویز دستی استیل گورینگ,قلاویز دستی فولاد گورینگ,قلاویز دستی چدن و آلومینیوم گورینگ,قلاویز دستی دنده کبریتی گورینگ,قلاویز دستی سر تخت گورینگ,فلاویز دستی لوله گورینگ,قلاویز دستی کبالت دار گورینگ

قلاویز دستی
قلاویز دستی OSG
قلاویز دستی OSG
قلاویز دستی فرا-FRA HAND TAPS
قلاویز دستی فرا-FRA HAND TAPS
قلاویز دستی وای جی-YG HAND TAPS
قلاویز دستی وای جی-YG HAND TAPS
قلاویز دستی سه گلMTE(ماکینا تاکیم)-MAKINA TAKIM ENDUSTRISI HAND TAPS
قلاویز دستی سه گلMTE(ماکینا تاکیم)-MAKINA TAKIM ENDUSTRISI HAND TAPS
قلاویز دستی تیتکس-TITEX HAND TAPS
قلاویز دستی تیتکس-TITEX HAND TAPS
قلاویز دستی هونگدا-HONGDA HAND TAPS
قلاویز دستی هونگدا-HONGDA HAND TAPS
قلاویز دستی ولکل-VOLKEL HAND TAPS
قلاویز دستی ولکل-VOLKEL HAND TAPS
قلاویز دستی فته-FETTE HAND TAPS
قلاویز دستی فته-FETTE HAND TAPS
قلاویز دستی جی اس آر-GSR HAND TAPS
قلاویز دستی جی اس آر-GSR HAND TAPS
قلاویز دستی CVC
قلاویز دستی CVC
قلاویز دستی اورالسان-ORALSAN HAND TAPS
قلاویز دستی اورالسان-ORALSAN HAND TAPS
قلاویز دستی نارکس-NAREX HAND TAPS
قلاویز دستی نارکس-NAREX HAND TAPS
قلاویز دستی OSG
قلاویز دستی OSG
قلاویز دستی NUI
قلاویز دستی NUI
قلاویز دستی روکو-RUKO HAND TAPS
قلاویز دستی روکو-RUKO HAND TAPS
قلاویز دستی فنر-FANAR HAND TAPS
قلاویز دستی فنر-FANAR HAND TAPS
قلاویز دستی جمسJMC
قلاویز دستی جمسJMC
قلاویز دستی آلاتا-ALATA HAND TAPS
قلاویز دستی آلاتا-ALATA HAND TAPS
نمایندگی قلاویز OSG
نمایندگی قلاویز OSG